Οικονομικός Σχεδιασμός

Οικονομική Έκθεση

Μελέτη Σκοπιμότητας

Στρατηγικό Οικονομικό Σχέδιο 
Ο Οικονομικός Σχεδιασμός αφορά στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, με έμφαση στην ανάλυση κόστους. Οι τρεις παρακάτω μελέτες αφορούν στον οικονομικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης και αποτελούν τρεις ξεχωριστές υπηρεσίες μας:
 
ΟικονομικήΈκθεση: πρόκειται για την ανάλυση των πεπραγμένων της επιχείρησης σε επίπεδο μηνών κι ετών (τουλάχιστον των 3 τελευταίων ετών) και προβλέψεων για την πορεία μεγεθών. Η ανάλυση, μεταξύ άλλων, συζητά τα εξής θέματα:
 
     Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των εξόδων της επιχείρησης
 
     Καταγραφή παγίων και αποσβέσεων
 
     Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των πωλήσεων
 
     Διαχρονική ανάλυση όλων των μεγεθών ενδιαφέροντος ξεχωριστά και από κοινού
 
     Ανάλυση αριθμοδεικτών
 
     Ανάλυση νεκρού σημείου (τρέχοντος και διαχρονικού)
 
     Οικονομετρικές Προβλέψεις και Τάσεις στο σκέλος των εξόδων
 
     Ταμειακό πλάνο για τη διαχείριση κεφαλαίου κίνησης
 
     Συμπεράσματα - προτάσεις
 
ΜελέτηΣκοπιμότητας: πρόκειται για αξιολόγηση εναλλακτικών επικείμενων επενδύσεων με στοιχεία δεδομένα από την επιχείρηση ή το αρμόδιο στέλεχος (τεχνικά στοιχεία, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ)
 
ΣτρατηγικόΟικονομικόΣχέδιο: πρόκειται για οικονομική έκθεση που οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις της εκτείνονται σε μακροχρόνιο επίπεδο (συνήθως τριετία)

 

 

 

 

     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------