Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

 
Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Business Plan) αφορά στην κατάρτιση ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου το οποίο αποτελείται από τρία στρατηγικά επιμέρους πλάνα για τις τρεις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (το marketing, την οικονομική διαχείριση και την οργάνωση – εντός της οποίας περιλαμβάνεται και η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού). Τα επιμέρους πλάνα είναι τα εξής:
 
Στρατηγικό Σχέδιο Marketing
 
Στρατηγικό Οικονομικό Σχέδιο
 
Στρατηγικό Οργανωσιακό Σχέδιο
 
Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός είναι απαραίτητος στην επιχείρηση γιατί δείχνει την εξέλιξη των μεταβλητών του περιβάλλοντός της, αναλύει την ιστορία της και της δίνει της κατευθυντήριες γραμμές για να επιβιώσει στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον των καιρών και να αναπτυχθεί.
 
Επίσης ,ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός είναι απαραίτητος πολλές φορές, προκειμένου να εγκριθούν προτάσεις δανειοδότησης ή επιδότησης που καταθέτουν οι επιχειρήσεις.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------