Σχεδιασμός Marketing

Τακτικό Σχέδιο Marketing προϊόντων

Στρατηγικό Σχέδιο Marketing προϊόντων

Τακτικό Σχέδιο Marketing υπηρεσιών

Στρατηγικό Σχέδιο Marketing υπηρεσιών

Έρευνα Marketing

 

 
Ο Σχεδιασμός Marketing αφορά την κατάρτιση του σχεδίου – πλάνου που αφορά τις δραστηριότητες marketing της κάθε επιχείρησης. Το σχέδιο μπορεί να είναι στρατηγικό είτε λειτουργικό – τακτικό.
 
Το Τακτικό Σχέδιο Marketing αφορά στις ενέργειες marketing που πρέπει να υλοποιήσει η επιχείρηση (τυποποίηση προϊόντων και διαδικασιών, τιμολόγηση, πακέτα προσφορών, διανομή, επικοινωνία κλπ) μέσα στην επόμενη χρήση (συνήθως αφορά έτος ή σαιζόν εντός του έτους). Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής:
Τι στρατηγικούς στόχους έχει η εταιρία: οι στρατηγικοί στόχοι λαμβάνονται ως δεδομένο μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων με στελέχη κι εργαζόμενους από την επιχείρηση. Η επιχείρηση, δηλαδή, γνωρίζει τον ανταγωνισμό και τα χαρακτηριστικά του, γνωρίζει τα τμήματα της αγοράς στα οποία θέλει να στοχεύσει και να αυξήσει το μερίδιο σε αυτά είτε να αποκτήσει μερίδιο για πρώτη φορά σε αυτά, καθώς και τις δυνάμεις, τις αδυναμίες της, τις απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον και τις ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν από αυτό
 
Μίγμα  Marketing: ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής:
 
Προϊόν: καταγραφή των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, δημιουργία υπηρεσιών που πλαισιώνουν το προϊόν και προσδίδουν στον πελάτη μεγαλύτερη αξία, σχεδιασμός πακέτων προσφορών για τα διάφορα τμήματα – στόχους της αγοράς, όπως μας έχουν δοθεί από την επιχείρηση στο προηγούμενο βήμα.
Τιμολόγηση: ανάλυση μοναδιαίων εξόδων ανά προϊόν, ανάλυση τιμών του ανταγωνισμού, και ανάλυση των στόχων που θέτει η επιχείρηση στις πωλήσεις. Αφού συνδυαστούν αυτά τα τρία αντικείμενα μελέτης, υπολογίζεται η τιμή για το κάθε προϊόν ή πακέτο προσφορών.
Διανομή: ανάλυση των υπαρχόντων καναλιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυση των προμηθευτών και της των όρων διαπραγμάτευσης, ανάλυση των επιθυμητών καναλιών (με βάση τις αγορές – στόχους)
Επικοινωνία: σχεδιασμός των μηνυμάτων προς τους ανθρώπους ενδιαφέροντος, δηλαδή τους πελάτες των αγορών – στόχων, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τα καταστήματα λιανικής, τους συνεργάτες κλπ. Αφού σχεδιαστούν τα γενικά μηνύματα, αναλύονται τα μέσα μέσω των οποίων θα επικοινωνηθούν αυτά τα μηνύματα και σχεδιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα δράσεων επικοινωνίας για την ερχόμενη περίοδο
 
Προϋπολογισμός: αξιολογούνται όλα τα ζητήματα που δημιουργούν κόστος και αναλύθηκαν στο Μίγμα Marketing, όπως ζητήματα επικοινωνίας (φυλλάδια, ιστοσελίδες κλπ), ζητήματα διανομής (έξοδα μετακίνησης για συνομιλίες με προμηθευτές, λιανοπωλητές κλπ), ζητήματα προϊόντων (ποσό που χάνει η επιχείρηση από την πώληση σε χαμηλότερες των τιμών από αυτές που πωλεί επί του παρόντος) κλπ, αμοιβές συνεργατών κλπ.

 

 

 

 

 

 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Marketing αφορά την δράση της επιχείρησης σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο (συνήθως τριετές) και περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
 
Έρευνα Marketing: η γεωγραφική στόχευση της επιχείρησης αναλύεται ως προς ποικίλλους παράγοντες (δημογραφικοί, κοινωνικοί κλπ) και δημιουργούνται τμήματα στην κάθε γεωγραφική ζώνη ενδιαφέροντος (τμηματοποίηση). Έπειτα, ακολουθεί η στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα, με δεδομένη την ποιότητα των ποϊόντων, τις ιδιαίτερες ανάγκες που είναι σε θέση να καλύπτει η επιχείρηση, τη δυναμικότητα παραγωγής και λοιπούς παράγοντες. Τέλος, με τον σχεδιασμό της τοποθέτησης, ορίζεται και τεκμηριώνεται η επιθυμητή εικόνα της επιχείρησης και των προϊόντων της στο κάθε τμήμα της αγοράς που έχει επιλεγεί ως στόχος.
 
Ανάλυση αγοράς: πρόκεται για την ανάλυση του ανταγωνισμού και και την θέση της εταιρίας στις αγορές που δραστηριοποιείται. Εντοπισμός των αδυναμιών και δυνάμεων της επιχείρησης και των ευκαιριών και απειλών που προέρχονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.
 
Μίγμα Marketing: όπως στο τακτικό σχέδιο marketing, αλλά οι περιγραφές των στοιχείων του μίγματος είναι πιο γενικές, καθώς αυτό εκτείνεται σε βάθος τριετίες και όχι λίγων μηνών και, συνεπώς, πρέπει να είναι ευέλικτο. Γενικώς, είναι ευκταίο να εκπονούνται επι μέρους τακτικά σχέδια marketing μετά την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου λίγο πριν το κάθε έτος αναφοράς.
 
Προϋπολογισμός: όπως στο τακτικό σχέδιο, αλλά περισσότερο ευέλικτος (με περισσότερα σενάρια).
 
Ως εταιρία, εμείς προσφέρουμε ως ξεχωριστή υπηρεσία την Έρευνα Marketing για όσες επιχειρήσεις θέλουν να επιχειρήσουν την είσοδό τους σε νέες αγορές ή να ενημερωθούν για τις εξελίξεις σε ήδη υπάρχουσες. Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για να έχει η επιχείρηση σαφή εικόνα στην περίπτωση που επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.
 
Επιπλέον, στην περίπτωση που η επιχείρηση παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες της καταστρώνουμε ειδικά Σχέδια Marketing Υπηρεσιών, τόσο Τακτικά όσο και Στρατηγικά. Η ειδοποιός διαφορά σε κάθε περίπτωση είναι τα τρία επιπλέον στοιχεία που προστίθενται στο Μίγμα Marketing:
 
Άνθρωποι: ανάλυση των χαρακτηριστικών των ανθρώπων με τους οποίους επιδρά η επιχείρηση (εργαζόμενοι, διοίκηση, εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές, πελάτες) και οργάνωση και προτυποποίηση της επικοινωνίας με αυτούς
 
Διαδικασίες: σχεδιασμός με ακρίβεια των διαδικασιών εκείνων που έχουν να κάνουν με την εξυπηρέτηση του πελάτη, με διαφορετικά σενάρια για διαφορετικές συμπεριφορές
 
Φυσική Παράδοση: ο χώρος, η εφαρμογή της εταιρικής εικόνας στο χώρο, διευκολύνσεις των πελατών, θέματα υγιεινής και ασφάλειας
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------