Οικονομική Διαχείριση  

Οικονομική Διαχείριση (ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης)


 
Η Οικονομική Διαχείριση δεν αποτελεί μια στατική διαδικασία ανάλυσης στοιχείων, όπως πιθανώς υπονοεί η ονομασία της, αλλά μια δυναμική λειτουργία της επιχείρησης, που στόχο έχει την ανάλυση κι εκλογίκευση του κόστους λειτουργίας της,  τη διαχείριση της ρευστότητας και ανάλυση των πηγών χρηματοδότησής της. Ως δομημένη υπηρεσία από εμάς, προσφέρεται σαν το σύνολο των παρακάτω δράσεων το οποίο, όμως, προσαρμόζουμε στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης:
 
Στρατηγικό Οικονομικό Σχέδιο
 
Οικονομική Έκθεση (ετήσια, τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες)
 
Μελέτες Σκοπιμότητας (αξιολόγηση επενδύσεων): τα ειδικά δεδομένα στην κάθε περίπτωση τα παρέχει η επιχείρηση        
                           
Κοστολόγηση Λειτουργιών – Προϊόντων (Υπηρεσιών) – Διαδικασιών
 
Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης: οργάνωση ταμείου, ταμειακός προγραμματισμός και παρακολούθηση έτσι ώστε να τηρείται, μέτρα σε περίπτωση αποκλίσεων
 
Υποστήριξη σε Θέματα e-banking
 
Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (risk management)
 
Φυσικά, όλος ο σχεδιασμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία που συλλέγει η επιχείρηση. Όπου κρίνεται αναγκαίο, λόγω ανεπάρκειας στοιχείων, θα γίνονται υποθέσεις επί διαφόρων ζητημάτων και αριθμών.

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------