Πολιτική ΑπορρήτουΗ προστασία της ιδιωτικότητας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει την παρακάτω πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μπορέσετε να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων και προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς.
 
 
Η πολιτική απορρήτου μας συνοπτικά είναι η εξής:
 
 
Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, προσδιορίζουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.
 
 
Συλλέγουμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη κι όχι για κάποιον άλλο σκοπό, εκτός και αν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου, όπως απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.
 
 
Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνον για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 
 
Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και ενημερωμένα.
 
 
Προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες με λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς επίσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, παράνομης χρήσης ή τροποποίησης.
 
 
Καθιστούμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.
 
 
Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και διατηρείται.

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------