Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Η υπηρεσία των Λογιστικών & Φοροτεχνικών αφορά στα παρακάτω κεντρικά σημεία:

Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης     Συναλλαγών
Συμπλήρωση εντύπων ΦΠΑ, εντύπων φορολογίας εισοδήματος, Συγκεντρωτικών Καταστάσεων     Πελατών – Προμηθευτών και λοιπών εντύπων που προβλέπονται από την τρέχουσα νομοθεσία

Μελέτη για την μορφή της εταιρίας (σε περιπτώσεις νεοσύστατων εταιριών ή αλλαγών στις     συνθήκες λειτουργίας ήδη υπαρχουσών), ενάρξεις, μεταβολές, λύσεις εταιριών

Υπολογισμός φόρων εισοδήματος, ακινήτων, κινητών αξιών και λοιπών φόρων και τελών

Φορολογικός σχεδιασμός επόμενης χρήσης (σε επίπεδο εκτιμήσεων) και φοροτεχνική     συμβουλή (tax risk management)

Εργατικά – μισθοδοσία

Υποστήριξη taxis και μηχανοργάνωση

 

 

Με τον τρόπο που σάς παρέχουμε την υπηρεσία των Λογιστικών & Φοροτεχνικών στην KARAMPOUZIS CONSULTING απολαμβάνετε τρία σημαντικά και σπάνια οφέλη: της επικοινωνίας, της ενημέρωσης, και του φορολογικού σχεδιασμού.
 
Για την επικοινωνία μαζί σας χρησιμοποιούμε μια πληθώρα μέσων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όπως e-mail, chat, skype,  ftp browsers και φυσικά cloud computing. Φυσικά οι μέθοδοι αυτοί επικοινωνίας δεν αναιρούν την χρήση παραδοσιακών μέσων, όπως το τηλέφωνο και η προσωπική επαφή, αλλά μάλλον ενισχύουν την επικοινωνία και την κατανόηση.  
 
Όσον αφορά την ενημέρωση, αυτή είναι πυκνή – δεδομένων των ταχύτατων αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια - και με βάση τα κανάλια επικοινωνίας που εσείς θα επιλέξετε. Η ενημέρωση είναι τακτική και έκτακτη. Αυτό συνεπάγεται ότι για τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν για την επιχείρησή σας εμείς είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή σε επίπεδο προσωπικής επαφής.
     
Τέλος, σάς παρέχουμε συνεχή φορολογική συμβουλή και κάνουμε έλεγχο σεναρίων φορολογίας για την επόμενη διαχειριστική χρήση, προκειμένου οι όποιες αλλαγές να είναι διαχειρίσιμες από την επιχείρησή σας. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------